Vedtægter

§ 1. Navn og status
Brøndby kommunale Musikskole er en kommunal institution med hjemsted i Brøndby kommune.

§ 2. Formål
Musikskolens formål er at give eleverne mulighed for at udvikle evner og færdigheder til at udtrykke sig skabende, kunstnerisk og musikalsk individuelt og i fællesskab med andre samt i øvrigt at medvirke til fremme af det lokale musikmiljø.

§ 3. Indhold
Musikskolen tilbyder undervisning i musik til alle børn og unge op til 25 år i Brøndby kommune. Musikskolen tilbyder endvidere undervisning til voksne.

§ 4. Bestyrelsens sammensætning
Bestyrelsen består af 9 medlemmer. Heraf udpeges:
2 medlemmer af og blandt kommunalbestyrelsen
2 medlemmer af og blandt musikskolens forældre
1 medlem af og blandt musikskolens støttekreds
1 medlem udpeges af og blandt musikskolens lærere
1 medlem udpeges af og blandt lærerne under folkeskolens frivillige musikundervisning
2 elevrepræsentanter
Ansatte ved musikskolen kan ikke vælges som forældre- eller støttekredsrepræsentanter. Der udpeges en suppleant for hvert medlem af bestyrelsen.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand. Bestyrelsens medlemmer udpeges for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. De af kommunalbestyrelsen udpegede medlemmer udpeges dog for en valgperiode.

§ 5. Bestyrelsens opgaver og ansvar
Bestyrelsen fastsætter principper for musikskolens virksomhed og varetager herunder opgaverne, som er beskrevet i retningslinier for undervisning i Brøndby kommunale Musikskole.
Bestyrelsen har overfor kommunalbestyrelsen det overordnede ansvar for musikskolens virksomhed og udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer, der er fastsat af kommunalbestyrelsen.
Bestyrelsen indstiller til kommunalbestyrelsen ved ansættelse og afskedigelse af musikskolens leder.
Bestyrelsen skal sikre samarbejdet mellem folkeskolen og musikskolen samt mellem hjemmene og musikskolen.

§ 6. Bestyrelsesmøder
Bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange årligt, og indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel af formanden med angivelse af dagsorden.
2 medlemmer af bestyrelsen kan begære afholdt ekstraordinært bestyrelsesmøde. Begæringen skal være skriftlig og være vedlagt forslag til dagsorden. Formanden indkalder bestyrelsen snarest muligt og senest 1 måned efter begæringen.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede.
Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
Musikskolens leder deltager i bestyrelsesmøderne som sekretær for bestyrelsen. Lederen af kulturel forvaltning deltager i møderne uden stemmeret.

§ 7. Musikskolens leder og daglige drift
Musikskolens leder skal have de fornødne pædagogiske og administrative forudsætninger. Det forudsættes bl.a., at lederen er kvalificeret lærer ved musikskolen.
Musikskolens leder indstiller via bestyrelsen til kommunalbestyrelsen ansættelse og afsked af fastansatte musiklærere.
Musikskolens leder har det pædagogiske og administrative ansvar for tilrettelæggelse og afvikling af musikskolens undervisning over for bestyrelsen, stadsbibliotekaren og kulturelt udvalg i overensstemmelse med musikskolens vedtægter, bestyrelsens beslutninger, samt regler og retningslinier fra Kulturministeriet og Statens Musikråd.

§ 8. Økonomi, budget og regnskab
Musikskolens virksomhed gennemføres med tilskud fra kommune og stat. Elevbetalingen må ikke overstige 1/3 af musikskolens bruttoudgift. Bruttoudgiften ansættes til lærerlønudgiften plus 25%.
Musikskolens regnskabsår går fra den 1. januar til den 31. december.
Musikskolens leder udarbejder hvert år et budgetforslag til bestyrelsen.
Bestyrelsen fremsender budgettet til godkendelse i kommunalbestyrelsen.
Bestyrelsen fremsender herefter inden den fastsatte frist det godkendte budget til Statens Musikråd samtidig med ansøgning om statstilskud.
Driftsregnskab udarbejdes og forsynes med revisionspåtegning af kommunens revisor og fremsendes med bestyrelsen godkendelse til kommunen og Statens Musikråd inden de fastsatte frister.

§ 9. Støttekreds
For at opfylde musikskolens formål om at virke til fremme af det lokale musikliv, kan der oprettes en støttekreds.
I støttekredsen optages personer eller foreninger, som ved økonomisk eller praktisk bistand medvirker til opfyldelse af musikskolens formål. Der kan endvidere optages personer, som støtter musikskolens formål.
Mindst en gang om året indkalder musikskolens bestyrelse støttekredsens medlemmer til møde. Støttekredsen udpeger hvert 2. år sit medlem af bestyrelsen.

§ 10. Vedtægter
Vedtægterne fastsættes af bestyrelsen og skal godkendes af kommunalbestyrelsen og Statens Musikråd.
Vedtægterne kan ændres, når 2/3 af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer på 2 på hinanden følgende bestyrelsesmøder beslutter sig herfor. Kommunalbestyrelsen og Statens Musikråd skal godkende ændringen. Bestyrelsesmøderne skal afholdes med mindst 14 dages mellemrum.

§ 11. Ophør
Musikskolens drift skal indstilles, hvis kommunalbestyrelsen efter samråd med musikskolens bestyrelse beslutter sig for musikskolens ophør.
Bestyrelsen skal ved musikskolens nedlæggelse fungere videre, indtil den økonomiske afvikling af aktiver og passiver er tilendebragt.