Vedtægter

Vedtægter for Brøndby kommunale Musikskole

§ 1. Navn og status
Brøndby kommunale Musikskole er en kommunal institution med hjemsted i Brøndby kommune.

§ 2. Formål
Musikskolen har til formål:

  • gennem udvikling af elevernes kreative evner inden for musikalske udtryk at skabe forudsætninger for livslang, aktiv deltagelse i musiklivet som udøvere og lyttere
  • at bibringe den enkelte elev instrumentale/vokale færdigheder som forudsætning for personlig musikalsk udfoldelse, såvel i fællesskab med andre som individuelt, idet der tages hånd om den enkeltes forudsætninger og talent
  • gennem beskæftigelse med musik at medvirke til elevernes personlighedsudvikling, samt øge deres forståelse af sig selv som en del af et fællesskab
  • at virke til fremme af det lokale musikmiljø

§ 3. Indhold
Musikskolen tilbyder undervisning i musik til alle børn og unge op til 25 år i Brøndby kommune.
Musikskolen kan give særlige tilbud til talentfulde elever eller til elever med særlige behov.
Musikskolen tilbyder endvidere undervisning til voksne.

§ 4. Bestyrelsens sammensætning
Bestyrelsen består af 9 medlemmer.
Heraf udpeges:

2 af og blandt kommunalbestyrelsen
2 af og blandt musikskolens forældre
1 medlem af og blandt musikskolens støttekreds
1 medlem af og blandt musikskolens lærere
1 medlem af og blandt folkeskolens musiklærer
2 elevrepræsentanter

Der udpeges en suppleant for hvert medlem af bestyrelsen.
Alle medlemmer har stemmeret. Elever der ikke er myndige overværer dog ikke den del af drøftelserne der angår enkelte elever eller lærere.
Ansatte ved musikskolen kan ikke vælges som forældre- eller støttekredsrepræsentanter.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand.
Bestyrelsens medlemmer udpeges for 2 år ad gangen.
De af kommunalbestyrelsen udpegede medlemmer vælges dog for hele kommunalbestyrelsens funktionsperiode.
Genvalg kan finde sted.

§ 5. Bestyrelsens opgaver og ansvar
Bestyrelsen har overfor kommunalbestyrelsen det overordnede ansvar for musikskolens virksomhed og udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer, der er fastsat af kommunalbestyrelsen.
Bestyrelsen fastsætter principper for musikskolens virksomhed og varetager herunder opgaverne, som er beskrevet i retningslinjer for undervisning i Brøndby kommunale Musikskole.
Bestyrelsen skal i samarbejde ledelsen sikre samarbejdet mellem folkeskolen og musikskolen samt mellem hjemmene og musikskolen.
Bestyrelsen skal høres ved ansættelse og afskedigelse af musikskolens leder.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 6. Bestyrelsesmøder
Bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange årligt, og indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel af formanden med angivelse af dagsorden. 
2 medlemmer af bestyrelsen kan begære afholdt ekstraordinært bestyrelsesmøde. Begæringen skal være skriftlig og være vedlagt forslag til dagsorden. Formanden indkalder bestyrelsen snarest muligt og senest 1 måned efter begæringen.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede.
Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Musikskolens leder deltager i bestyrelsesmøderne som sekretær for bestyrelsen.
Fagchefen som har Musikskolen som område kan deltage i møderne uden stemmeret.

§ 7. Musikskolens leder og daglige drift
Musikskolens leder skal have de fornødne pædagogiske og administrative forudsætninger.
Lederen eller souschefen skal som udgangspunkt have kvalifikationer svarende til en lærer ved musikskolen.
Musikskolens leder har over for bestyrelsen det pædagogiske og administrative ansvar for tilrettelæggelse og afvikling af musikskolens undervisning i overensstemmelse med såvel musikskolens vedtægter, kommunalbestyrelsens og bestyrelsens beslutninger og regler og retningslinjer fra kulturministeriet og Kunstrådet.

§ 8. Økonomi, budget og regnskab
Musikskolens virksomhed gennemføres med tilskud fra kommune, stat og eventuelt andre samt elevbetaling i henhold til musiklovens bestemmelser herom.
Musikskolens regnskabsår følger kalenderåret.
Til brug for ansøgning om statstilskud udarbejder Musikskolens leder hvert år på baggrund af den udmeldte budgetramme et budgetforslag til bestyrelsen.
Bestyrelsen fremsender budgettet til godkendelse i kommunalbestyrelsen inden den af kommunalbestyrelsen fastsatte tidsfrist.
Bestyrelsen fremsender herefter inden den fastsatte tidsfrist det godkendte budget til Kunstrådet sammen med en ansøgning om statstilskud.
Driftsregnskab udarbejdes og forsynes med revisionspåtegning af kommunens revisor og fremsendes med bestyrelsens godkendelse til kommunen og Kunstrådet inden de fastsatte frister.
Regnskabet skal revideres i overensstemmelse med de regler, som kulturministeren fastsætter for musikskoler i medfør af musiklovens § 12 a.

§ 9. Støttekreds
For at opfylde musikskolens formål om at virke til fremme af det lokale musikliv, kan der oprettes en støttekreds.
I støttekredsen optages personer eller foreninger, som ved økonomisk eller praktisk bistand medvirker til opfyldelse af musikskolens formål. Der kan endvidere optages personer, som støtter musikskolens formål.
Støttekredsen udpeger hvert 2. år sit medlem af bestyrelsen.

§ 10. Vedtægter
Vedtægter udarbejdes af bestyrelsen og skal godkendes og underskrives af bestyrelsesformanden, kommunalbestyrelsen og Kunstrådet.
Vedtægterne kan ændres, når 2/3 af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer på 2 på hinanden følgende bestyrelsesmøder beslutter sig herfor. Bestyrelsesmøderne skal afholdes med mindst 14 dages mellemrum.
Kommunalbestyrelsen og Kunstrådet skal forelægges alle ændringer til godkendelse.

§ 11. Ophør
Musikskolens drift skal indstilles, hvis kommunalbestyrelsen efter samråd med musikskolens bestyrelse beslutter sig for musikskolens ophør. Bestyrelsen skal ved musikskolens nedlæggelse fungere videre, indtil den økonomiske afvikling af aktiver og passiver er tilendebragt.

Brøndby den 13. februar 2013.